Informacja dot. przetwarzania danych osobowych i wizerunkowych.
Administratorem danych osobowych jest Refinitiv Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000659451.
Z administratorem można się skontaktować pod adresem: konferencjaftr@gmail.com

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, jednak warunkuje udział w Konferencji Follow the Rabbit.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu rejestracji uczestnika na konferencję Follow the Rabbit 2020 oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji związanych jedynie z tym wydarzeniem. Dodatkowo, każda osoba, będąca Uczestnikiem wydarzenia Konferencja Follow the Rabbit na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez organizatorów Konferencji Follow the Rabbit jej/jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmach wykonanych w trakcie trwania konferencji, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji, sporządzane i zwielokrotniane wszelkimi technikami oraz rozpowszechniane (także wraz z wizerunkami innych osób) w szczególności w formie elektronicznej, w Internecie w ramach tzw. social mediów (na kanałach takich jak Facebook, LinkedIn, strona internetowa, publiczna galeria zdjęć) poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów fotograficznych i wideo z moim udziałem wykonanych podczas Konferencji Follow the Rabbit.

Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych zawartych w tym formularzu do instytucji wspierających organizację konferencji Follow the Rabbit 2020 jedynie w celu rejestracji uczestnictwa i ewidencji Pani/Pana uczestnictwa w konferencji.
Dane osobowe przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu określonym powyżej.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed konferencją Follow the Rabbit 2020 (23 kwietnia 2020), jest to jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Refinitiv Poland sp. z o.o.

Definicje

 1. Administrator – oznacza Refinitiv Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000659451, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) https://ftrabbit.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 2. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  2. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
  5. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  6. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  9. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  10. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  11. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
  12. zapamiętania lokalizacji użytkownika;
  13. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  14. analiz i badań oraz audytu oglądalności;
  15. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  16. świadczenia usług reklamowych;
  17. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   4. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   5. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   6. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.